Åpenhetsloven og Marketers aktsomhetsvurderinger

[Norwegian only]

Marketer Real Estate Technologies

Marketer Real Estate Technologies er et IT-selskap organisert som et konsern, der alle datterselskapene – med ett unntak – hovedsakelig opererer i Norge. Vårt tyske selskap opererer på tilsvarende vis og leverer først og fremst tjenester til norske søsterselskaper og norske kunder.

Marketer har et sterkt fokus på samfunnsansvar og erkjenner vårt ansvar for å respektere og ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt i vår egen virksomhet og hos våre partnere og leverandører.

Aktsomhetsvurdering

I henhold til Åpenhetsloven har Marketer satt i gang en aktsomhetsvurdering for å kartlegge og evaluere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre partnere og leverandører. Aktsomhetsvurderingen innebærer å identifisere alvorlighetsgraden og sannsynligheten for brudd på menneskerettighetene eller anstendige arbeidsforhold innenfor ulike bransjer eller selskaper som er relevante for Marketer.

Marketers vurdering er at den største risikoen blant våre forretningspartnere og leverandører er knyttet til lav lønn, overdreven overtid og diskriminering. Gjennom arbeidet som er gjort så langt, har ikke Marketer avdekket noen negative konsekvenser knyttet til vår virksomhet i 2022.

Forebyggende og fremtidige tiltak

Marketer har gjennomført og planlegger å iverksette tiltak for å forebygge risiko for brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.

For våre leverandører og partnere har Marketer implementert inkludering av våre etiske retningslinjer og prinsipper, som omfatter menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i våre kontraktsmaler. Vi har også utarbeidet et skjema for våre viktigste leverandører for å innhente informasjon om deres aktsomhetsvurderinger.

Alle ansatte i Marketer er informert om våre etiske retningslinjer.

Videre tiltak inkluderer utvikling av en digital varslingskanal med tilhørende prosedyrer for håndtering av eventuelle kritikkverdige forhold.

Join our newsletter and stay up to date!

Follow us!

Copyright © 2024 Marketer Real Estate Technologies AS Organisation number: 922 540 535
This website use cookies to provide the best user experience.